Cơ sở hạ tầng di chuyển

CJ%20101%20Ironton_edited.png

Ngoài các dịch vụ tư vấn phù hợp để hỗ trợ các tổ chức cá nhân dựa vào cộng đồng, GCCLP cung cấp nhiều cơ hội đào tạo khác nhau cho các cơ quan chính phủ, tổ chức học thuật và tổ chức từ thiện cam kết thúc đẩy công bằng. Các khóa đào tạo được điều chỉnh để xây dựng quyền lực và cung cấp các phương pháp sáng tạo để xây dựng liên minh đa chủng tộc và học tập giữa các thế hệ. GCCLP cung cấp các dịch vụ đào tạo của mình cho Foundation for Louisiana để hỗ trợ chương trình LEAD. Các phiên họp của GCCLP đặt nền tảng cho những người tham gia phát triển phân tích nội bộ về biến đổi khí hậu, công bằng và công bằng, dân chủ và trách nhiệm giải trình. Đào tạo giúp xây dựng một phân tích liên ngành để tăng cường khả năng làm việc với các cộng đồng tuyến đầu.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

GCCLP có nhiều chương trình đào tạo khác nhau về chủng tộc, công bằng khí hậu và biết các quyền của bạn. Nhóm điều hành GCCLP đã dẫn dắt các khóa đào tạo cho: Mạng lưới Phục hồi Vùng Vịnh, Quỹ Greater New Orleans, Thành phố New Orleans, Liên minh các bước, nhiều liên minh và cộng đồng xung quanh bờ biển.

Chương trình đào tạo Công bằng sinh thái / Công bằng khí hậu

Bằng cách sử dụng nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng, kinh nghiệm địa phương được tập thể hóa, dữ liệu dựa trên công bằng và phương tiện truyền thông mới, GCCLP đã trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực về đào tạo và thuyết trình về công bằng. GCCLP đã phát triển một chương trình giảng dạy cơ sở, Hiểu về chủng tộc, Quyền lực & Đặc quyền trong một Thực tế Khí hậu mới, và điều chỉnh nó cho cộng đồng, các quan chức được bầu, các nhà tài trợ và các đồng minh quốc gia làm việc ở miền Nam.

Đào tạo và thuyết trình bao gồm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

  • Đạt được Bình đẳng Sinh thái: Hiểu biết về Chủng tộc, Quyền lực và Đặc quyền ở miền Nam Hoa Kỳ.

  • Chủng tộc, Quyền lực & Quyền công dân

  • Công lý khí hậu 101

  • Loạt tác động của khí hậu: (Sức khỏe, Nhà ở, Im / Di cư, Dân chủ)

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Nhân sự & Thảm họa Giáo dục pháp luật thường xuyên (Đào tạo pháp lý)

GCCLP sử dụng các quy định về tuân thủ giấy phép để giáo dục các luật sư khu vực tư nhân hiểu rõ hơn về sự bất bình đẳng trong luật và thủ tục pháp lý cũng như các cơ hội sử dụng luật để nâng cao công bằng trong xã hội của chúng ta. CLE tập trung vào những điều sau:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

  • Công lý so với Ứng phó Thảm họa: Ứng phó Thảm họa Liên bang 101

  • Chính sách & Thực tiễn xung quanh Tuyên bố về Thảm họa

  • Bảo vệ quyền hiến định của những người bảo vệ nhân quyền trong thảm họa